Organisatie

Het Oogfonds

Het Oogfonds werft fondsen om blindheid en slechtziendheid te voorkomen en te verminderen door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Daarnaast wil het Oogfonds het maatschappelijk leven van mensen met een visuele beperking toegankelijk maken. In dat kader financiert het Oogfonds projecten, zoals het programma Van Gogh op gevoel, een programma van het Van Gogh Museum speciaal voor blinden en slechtzienden.

Dedicon

Dedicon vergroot de wereld van mensen met een leesbeperking. Dedicon maakt informatie toegankelijk door teksten om te zetten in audio, braille of digitale bestanden. Zowel educatief materiaal als algemene lectuur, kranten en tijdschriften worden bewerkt. Daarnaast maakt Dedicon tactiele tekeningen om plattegronden en afbeeldingen toegankelijk te maken voor blinden. Het is de overtuiging van Dedicon dat informatie beschikbaar moet zijn in de vorm die het beste bij de gebruiker past.

Van Abbemuseum

Special Guests is een project van het Van Abbemuseum om het museum voor iedereen toegankelijk te maken. Er zijn verschillende speciale programma’s ontwikkeld, bijvoorbeeld voor mensen die niet of minder mobiel zijn, voor dove mensen en voor mensen met een visuele beperking. Het Van Abbemuseum heeft geld gekregen van de BankGiroLoterij om het eigen programma op te zetten én andere musea te laten delen in de opgedane kennis. Kennisdeling vindt plaats door symposia én advisering aan individuele musea.

 

Participerende Fondsen

Bartiméus Fonds

Al ruim 100 jaar maakt Bartiméus Fonds zich sterk om met innovatieve projecten mensen die blind of slechtziend zijn, jong en oud, zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Projecten die de zelfredzaamheid en participatie verbeteren én zorgen voor meer onderlinge verbinding tussen ziende en niet-ziende mensen.
Wij  leveren graag een bijdrage aan de RAAK stimuleringsprijs omdat wij vinden
dat je ook als je blind of slechtziend bent, je gewoon van kunst moet kunnen genieten!

Stichting Novum

Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, werkt graag mee aan de RAAK Stimuleringsprijs, dit is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van Stichting Novum.

Gelderse Blinden Stichting

Als Gelderse Blinden Stichting juichen wij de initiatieven van RAAK van harte toe. Ze sluiten aan bij onze doelstellingen en daarom steunen wij deze graag financieel. Want iedere verlaagde drempel, letterlijk dan wel figuurlijk, komt ten goede aan de ontwikkeling en het welzijn van blinden en slechtzienden.

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werd opgericht in 1864 en is één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De inkomsten van de LSBS bestaan uit inkomsten eigen vermogen, legaten, erfstellingen en giften.

Stichting Blindenhulp

De stichting is opgericht op 6 april 1899 door de heer G.J. Kolff en zijn zuster, mevrouw H.J.C. Kolff onder de naam “Blindenstichting”; de akte van oprichting werd op 26 september 1899 notarieel verleden.
Stichting Blindenhulp is een onafhankelijke stichting die personen in Nederland met een visuele handicap financieel kan steunen. Ook steunen wij instanties en organisaties die werkzaam zijn voor visueel gehandicapten.

Stichting Blinden-Penning

In het Amsterdamse activiteitencentrum van Stichting Blinden-Penning kunnen volwassenen met een visuele beperking elkaar in een gezellige en huiselijke sfeer ontmoeten en kiezen uit een breed aanbod van recreatieve en ondersteunende activiteiten. Samen bewegen, eten of creatief bezig zijn maakt voor veel van onze bezoekers het verschil. Verder steunen wij vanuit ons fonds al tientallen jaren projecten die het welzijn van mensen met een visuele beperking bevorderen. De Raak Stimuleringsprijs ondersteunen wij van harte, omdat wij het belangrijk vinden dat musea uitgedaagd worden om hun collectie op een creatieve manier toegankelijk te maken voor mensen die niet of slecht zien en hen daarbij ook echt weten te raken!

Stichting Licht en Liefde

De stichting is opgericht in 1980 en biedt financiële steun aan minder draagkrachtige blinden en slechtzienden en aan organisaties die activiteiten organiseren ten behoeve van deze doelgroep. Een en ander is erop gericht de zelfredzaamheid en het maatschappelijk welzijn te vergroten. Het werkterrein van de stichting is de provincie Limburg.

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

De Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen ondersteunt landelijke en internationale organisaties en projecten, in het bijzonder de regio Rotterdam. Er wordt geen rechtstreekse ondersteuning aan individuele aanvragen gegeven.

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden KSBS

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) wil mensen met een visuele beperking optimale kansen bieden om mee te kunnen doen in de samenleving. Daartoe steunt de KSBS projecten op het gebied van onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding en onderzoek in Nederland en ontwikkelingslanden.

Stichting Novum Gelderse-Blinden-Stichting-logo1 licht&liefde stichting blindenhulp lsbs stichting blinden penningbartimeus_fondsW&K document

Over Raak